Search:
Nabór do UM


W tym miejscu znajdują się ogłoszenia dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.


Ogłoszenie o naborze (2014-07-04 12:56:41)
NABÓR NA PRACOWNIKÓW w STRAŻY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
Firma Misutronic Jacek Gorgoń poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
PRACOWNIK BIUROWY

Download attachment More...
Inforamcja o wynikach naboru (2014-05-21 14:53:23)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2014-05-13 09:52:55)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIASTECZKU POSZUKUJE PSYCHIATRY W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 


Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2014-04-17 13:45:58)
Burmistrz Gminy l Miasta NOWE Miasteczko
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje (2014-03-17 12:58:49)
W związku z realizacją projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia dla grupy uczestników projektu w roku 2014/2015
Download attachment More...
Inforamcja o wynikach naboru (2014-03-17 12:54:26)
na stanowisko Młodszy Referent ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Miejskim
w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje (2014-03-03 14:21:25)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIASTECZKU


Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2014-02-25 14:48:01)
BURMISTRZ GMINY' MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR
na stanowisko - Młodszy Referent ds. Obsługi Sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku

Download attachment More...
Inforamcja o wynikach naboru (2014-02-14 10:29:05)

Na stanowisko specjalisty na przeprowadzenie zajęć z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.


Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje (2014-02-04 07:28:53)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia w zakresie logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący zostanie zatrudniony na umowę zlecenie. Więcej w załącznikach.
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia psychologa i terapeuty dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (2013-12-18 11:03:31)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku uprzejmie informuje, iż zamierza prowadzić Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mieszkającymi na terenie Gminy Nowe Miasteczko.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia psychologa i terapeuty dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie:
Uczenia i rozwijania u dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
1. Poprawa i rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi w zakresie: Sygnalizowanie potrzeb Samodzielnego jedzenia, samodzielnego ubierania się i rozbierania
2. Wspomaganie procesu uczenia się poprzez: Rozwijanie świadomości przestrzeni, jakie dziecko otacza i związków z innymi ludźmi Pobudzenie zmysłów: zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez stymulacje prawidłowego rozwoju percepcji w obszarze dotyku, smaku, i węchu oraz stymulację obniżającą autoagresję Prowadzenie treningu radzenia sobie ze złością Rozwijanie zdolności poprzez zabawę, malowanie, muzykoterapię, artterapię, itp.
3. Trening umiejętności społecznych: Kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z najbliższymi, przełamanie lęku dziecka, poprzez wymuszenie bliskiego kontaktu fizycznego i utrzymanie kontaktu wzrokowego. Kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z rówieśnikami i innymi osobami dorosłymi w placówkach wspomagających rozwój dziecka np.: w przedszkolu, w szkole. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci w trakcie wykonywania ćwiczeń korekcyjnych poprzez modelowanie odpowiednich zachowań rodziców i opiekunów.
4. Usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu: Wykonanie prostych i bezpiecznych ćwiczeń prowadzących do lepszej współpracy obu półkul, praca nad poprawą koncentracji i utrzymania kontaktu wzrokowego, usprawnienie funkcji słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz integracja sensoryczna-motoryczna(wymagany certyfikat) Motywowanie do komunikacji werbalnej Nauka alternatywnego sposobu komunikowania, logopedia, neurologopedia, Usprawnianie motoryki ciała, ćwiczenia oddechowe
5. Uzupełnianie procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania: Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wieloletniej osoby korzystającej z usług.
Zakres usług każdorazowo będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Powinien też uwzględnić także terapię prowadzoną przez placówki oświatowe i służby zdrowia.
Prowadzący zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie.
Kryteria wyboru oferty:
- Ocena umiejętności oraz doświadczenia,
- Dyspozycyjność,
- Cena jednostkowa za 1 godzinę zegarową przeprowadzonych zajęć.
Oferty powinny zawierać:
1. CV (zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr
133 poz. 883 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru.
2. List motywacyjny
3. Ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
4. Proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę.
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem "Oferta na przeprowadzenie zajęć Specjalistycznych Usług Opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku".
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, ul. 22 Lipca 18, 67-124 Nowe Miasteczko, osobiście lub pocztą w terminie do 30-12-2012. do godz. 15:30.
Po ocenie złożonych ofert, wybrani prowadzący zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni do Ośrodka, w celu ustalenia dalszych szczegółów współpracy.
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia w zakresie logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. (2013-12-18 11:01:05)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku uprzejmie informuje, iż zamierza prowadzić Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowane do dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju mieszkających na terenie gminy Nowe Miasteczko.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia w zakresie logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi.
Prowadzący zostanie zatrudniony na umowę zlecenie.
Kryteria wyboru oferty:
1. Ocena umiejętności oraz doświadczenie
2. Cena jednostkowa netto za 1 godz. zegarową prowadzonych zajęć
3. Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Z 2005 r., poz. 1598 ) specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek :
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym ;
4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji.
5. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadające co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
6. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Oferty powinny zawierać:
1. CV ( zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia naboru.
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
4. Proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem " Oferta na przeprowadzenie zajęć Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z zakresu logopedii"
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, ul. 22 Lipca 18, 67-124 Nowe Miasteczko, osobiście lub pocztą w terminie do 30.12.2013r., do godz. 15:30
Po ocenie złożonych ofert, wybrani prowadzący zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie w celu ustalenia dalszych szczegółów współpracy.
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2013-07-05 10:00:05)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2013-06-20 07:14:07)
INFORMACJA O WYNIKACH KONKUSU NA DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BOROWIE WIELKIM
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2013-06-14 07:44:08)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2013-05-27 09:09:32)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2013-05-24 08:31:02)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi nie wybrał żadnej oferty. More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku (2013-05-24 08:11:07)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku prowadzi Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowane do dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju mieszkających na terenie gminy Nowe Miasteczko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia w zakresie logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi.


Download attachment More...
Ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim (2013-05-23 09:09:03)


Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia w zakresie logopedii z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. (2013-04-29 12:25:50)
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2013-04-09 13:02:28)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO DO PROWADZENIA ARTETERAPII, ZAWIERAJĄCEJ ELEMENTY: INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, MASAŻU REFLEKSOLOGICZNEGO, TERAPII MANUALNYCH, TERAPII TAKTYLNEJ (2013-03-18 07:26:39)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko do prowadzenia arteterapii, .......... (więcej w załączniku)
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze OPS NOwe MIasteczko (2013-02-19 13:20:07)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie:
- Arteterapii, zawierającej elementy: Integracji sensorycznej, Masażu refleksologicznego, Terapii manualnych, Terapii taktylnej,
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2012-12-19 08:11:55)

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia psychologa i terapeuty (2012-12-17 12:40:49)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku uprzejmie informuje, iż zamierza prowadzić Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mieszkającymi na terenie Gminy Nowe Miasteczko.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia psychologa i terapeuty dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie:
Uczenia i rozwijania u dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje (2012-12-17 12:40:00)
W związku z realizacją projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku", współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -
Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia dla grupy uczestników projektu w roku 2013.
1. Prowadzący zajęcia gotowania i dekorowania potraw,
2. Prowadzący zajęcia pn. "Szkoła dla rodzica",
3. Prowadzący zajęcia psychologiczne,
4. Prowadzący zajęcia z obsługi komputera, poruszania się po internecie,
5. Prowadzący zajęcia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych,
6. Prowadzący zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania, świadomego macierzyństwa, dbałości o higienę osobistą,
7. Prowadzący zajęcia z zakresu dysponowania budżetem domowym
8. Prowadzący zajęcia z zakresu dbania o własny wizerunek, kosmetyczka, fryzjerka.
9. Prowadzący zajęcia z rękodzieła.
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2012-11-30 12:25:44)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
Ogłoszenie o wynikach naboru (2012-10-05 09:49:35)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Urzędzie Miejskim w Nowym MiasteczkuDownload attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2012-09-10 14:40:54)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Download attachment More...
Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. obsługi klienta Międzygminnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-08-31 12:58:58)
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Główny specjalista ds. obsługi klienta
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Główny Specjalista ds. ochrony środowiska w Związku Międzygminnym "Eko-Przyszłość" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-08-31 12:57:32)
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2012-08-31 12:55:37)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Głównego Specjalisty ds. obsługi klienta w Związku Międzygminnym "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", naboru nierozstrzygnięto.

Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2012-08-31 12:52:38)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU KADROWO- ORGANIZACYJNEGO w Związku Międzygminnym "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem
Download attachment More...
Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. obsługi klienta Międzygminnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-08-10 07:30:59)
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Główny specjalista ds. obsługi klienta
Download attachment More...
Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. ochrony środowiska Międzygminnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-08-10 07:29:34)
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Główny specjalista ds. ochrony środowiska
Download attachment More...
Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Kadrowo- Organizacyjnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-08-10 07:30:02)
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Kierownik Referatu Kadrowo- Organizacyjnego
Download attachment More...
Nabór na stanowisko na głównego księgowego Międzygminnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" - którego Gmina Nowe Miasteczko jest członkiem (2012-07-17 14:49:28)
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
Działając z upoważnienia Międzygminnego Związku "EKO PRZYSZŁOŚĆ" będącego w organizacji Ogłasza nabór w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku Międzygminnego"EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

Download attachment More...
Ogłoszenie o wynikach naboru (2012-06-21 14:11:00)
INFORMACJA O WYNIKACH KONKUSU NA DYREKTORA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko informuje, że dnia 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku odbył się konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem wybrany został Pan Sławomir Kopyciel.
Download attachment More...
INFORMACJA O KONKURSIE NA DYREKTORA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NOWE MIASTECZKO (2012-06-20 14:03:44)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko informuje, że z uwagi na brak ofert w ogłoszonym w dniu 23.05.2012r. konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim postępowanie konkursowe zostało zakończone.
Download attachment More...
Ogłoszenie o wynikach naboru (2012-06-14 14:13:08)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko specjalisty na przeprowadzenie zajęć z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (2012-06-01 07:22:49)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku będzie prowadzić Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mieszkającymi na terenie Gminy Nowe Miasteczko.


Download attachment More...
Ogłoszenie o Konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (2012-05-23 14:21:09)
Organ prowadzący - Gmina Nowe Miasteczko Burmistrz Nowego Miasteczka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów : 1. Zespołu Szkól Nr 1 ul. Marcinkowskiego 1 67-124 Nowe Miasteczko 2. Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim 67-124 Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje osób do prowadzenia zajęć (2012-02-08 07:52:49)
W związku z realizacją projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku",
współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -
Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku poszukuje prowadzących zajęcia dla
grupy uczestników projektu w roku 2012.

Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2012-02-03 12:28:24)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektor
w Ośrodku Kultury i Sportu

Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor (2012-01-13 12:49:26)
KIEROWNIK OŚRODKA KULTURY I SPORTU
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze  - Inspektor
w Ośrodku Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku


Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2011-12-20 07:41:18)
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2011-12-20 07:40:38)
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk (2011-11-22 14:31:51)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko - Informatyk  w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku


Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2011-11-09 13:22:22)
na wolne stanowisko kierownicze - Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2011-08-24 09:33:09)
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2011-07-21 15:10:43)

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku - Referent ds. Mienia Komunalnego i Obrotu Ziemią


Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR (2011-07-05 14:49:57)
NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY - REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2011-06-22 15:05:15)
NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY - REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2011-03-29 13:07:01)
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2011-03-29 13:06:38)
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2011-02-01 08:46:45)

na wolne stanowisko kierownicze - Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Miasteczko


Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2011-02-01 08:43:56)

na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik O
środka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-09-03 14:20:16)
na stanowisko Strażnik Miejski w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2009-08-03 15:38:28)
na stanowisko Strażnik Miejski
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR (2009-07-27 14:48:48)
na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2009-07-13 14:57:18)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-03-18 10:39:08)
na stanowisko Kierownik Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku - II
nabór
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2009-02-19 11:40:35)
na stanowisko - Kierownik Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku - II nabór
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-02-16 10:35:45)
na stanowisko Kierownik Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-02-16 10:33:02)
na stanowisko Referent ds. informatycznych oraz zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR (2009-02-11 14:24:29)
na stanowisko - Referent ds. informatycznych oraz zarządzania kryzysowego i OC w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2009-01-30 13:25:13)
na stanowisko - Referent ds. informatycznych oraz zarządzania kryzysowego i
OC w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2009-01-30 13:25:44)
na stanowisko - Kierownik Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-01-08 12:52:43)
na stanowisko Podinspektor ds. administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO (2009-01-08 12:49:47)
Podinspektor ds. administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym MIasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2009-01-08 12:42:40)
na stanowisko Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (2009-01-08 12:37:19)
NA STANOWISKO -Referent d/s pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (2009-01-08 12:31:36)
Referent d/s pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (2009-01-08 12:30:41)
Referent d/s pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (2008-12-31 13:52:27)
NA STANOWISKO - Referent d/s rolnych i leśnych oraz ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIASTECZKU OGŁASZA NABÓR (2008-12-23 14:19:26)
na stanowisko - Podinspektor ds. administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-12-18 07:49:18)
na stanowisko Referent ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-12-15 14:15:20)
na stanowisko Mł. Referent ds. ewidencji ludności i obsługi biura podawczego w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-12-12 10:33:37)
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Referent d/s Obsługa Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2008-12-08 16:16:55)
na stanowisko - Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2008-12-08 16:15:29)
na stanowisko - Referent ds. rolnych i leśnych oraz ewidencji działalności
gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-12-08 11:36:20)
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Mł. Referent d/s ewidencji ludności i obsługi biura podawczego w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2008-11-26 11:55:38)
na stanowisko - Referent ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku

Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-11-21 12:36:48)
na stanowisko - Z-ca Kierownika USC i ewidencja ludności w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku - II nabór
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR (2008-11-21 12:35:05)
na stanowisko - Młodszy Referent ds. ewidencji ludności i obsługi biura podawczego w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR (2008-10-28 07:53:50)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR na stanowisko - Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-10-15 07:30:33)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Mł. Referent ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-10-08 13:45:37)
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE w POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Mł. Referent d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA (2008-10-02 12:35:35)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko - Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-09-25 13:53:17)
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - III nabór
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-09-22 20:51:51)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko Młodszy Referent d/s funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment
 More...
Ogłoszenie o naborze (2008-09-05 07:14:57)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA III NABÓR na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-08-25 09:18:17)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - II nabór


Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-08-07 07:49:39)
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Kierownik Referatu d/s inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR (2008-08-05 08:26:41)
na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-07-29 08:25:33)

NA STANOWISKO - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-07-29 08:23:06)

na stanowisko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-07-16 08:55:54)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko Kierownik Referatu ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-07-08 07:21:55)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-06-27 08:18:36)
na stanowisko - Strażnik Miejski
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-06-27 08:13:56)

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Strażnik Miejski


Download attachment More...
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO (2008-05-30 13:28:35)
OGŁASZA III NABÓR
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-05-30 13:28:52)
na stanowisko - Strażnik Miejski
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-05-13 09:19:14)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR na stanowisko Strażnik Miejski
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-05-06 13:58:50)
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Strażnik Miejski
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-05-06 13:53:29)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko - Strażnik Miejski
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2008-04-16 13:50:14)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Referent ds. obsługi Straży Miejskiej, ewidencji i egzekucji grzywien oraz mandatów w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku


Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-04-10 13:16:48)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko Strażnik Miejski
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2008-04-04 12:52:29)
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - Referent ds. obsługi Straży Miejskiej, ewidencji i egzekucji grzywien oraz mandatów w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2008-03-20 13:24:00)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR
na stanowisko do spraw obsługi Straży Miejskiej, ewidencji i egzekucji
grzywien oraz mandatów w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2007-11-06 12:40:39)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta do spraw finansowo-księgowych obsługi gospodarki wodno-ściekowej , mieszkaniowej i pozostałych usług komunalnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2007-11-06 12:35:21)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszego referenta do spraw świadczeń rodzinnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2007-10-31 14:19:44)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU (TESTU) (2007-10-31 14:15:30)
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU (TESTU) REKRUTACJI NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Download attachment More...
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE (2007-10-26 13:15:11)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.


Download attachment More...
Ogłoszenie o naborze (2007-10-16 12:57:25)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA NABÓR na stanowisko referent ds. finansowo-księgowych obsługi gospodarki wodno ściekowej , mieszkaniowej i pozostałych usług komunalnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.
Download attachment More...
Nabór na stanowisko młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych (2007-10-12 16:54:53)

Burmistrz miasta i Gminy Nowe Miasteczko ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.


Download attachment More...
II Nabór na stanowisko specjalisty ds.księgowości budżetowej (2007-10-12 08:05:27)
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO OGŁASZA II NABÓR na stanowisko specjalisty ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (2007-10-25 12:47:14)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku.


Download attachment More...