Search:
Fundusz alimentacyjny
Dokumenty niezbędne do wniosku o fundusz alimentacyjny na okres 2014/2015


 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 (trwający od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.)

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia 2014 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

 

poniedziałek 8:00 do 15:00

 

wtorek 8:00 do 14:00

 

środa 8:00 do 14:00

 

czwartek 8:00 do 14:00

 

 

1. kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się (wnioskodawcy) o świadczenie z funduszu alimentacyjnego (oryginał do wglądu),

 

2. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r., Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).

 

3. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 

4. kserokopię dowodu osobistego pełnoletniego dziecka, które wchodzą w skład rodziny (oryginał do wglądu),

 

5. upoważnienie dla wnioskodawcy od dziecka pełnoletniego do złożenia w jego imieniu wniosku oraz pobierania świadczeń z funduszu (dotyczy dzieci uprawnionych)

 

6. kserokopię aktów urodzenia dzieci - oryginały do wglądu,

 

7. kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną (oryginał do wglądu),

 

8. oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku poprzedzającym okres świadczeniowy wnioskodawcy tj. 2013 r. (wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku )

 

9. zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny (wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku ) zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2013 r.

 

10. zaświadczenie od Komornika prowadzącego egzekucję zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku,

 

11. w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

 

12. zaświadczenia od Komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2013 r.

 

13. kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących  wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),

 

14. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kserokopię nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres świadczeniowy tj. 2013r. - oryginały do wglądu,

 

15. kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację - oryginał do wglądu,

 

16. kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty - oryginał do wglądu

 

17. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia).

 

18. w przypadku stałego zameldowania poza terenem Legionowo, należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenia zamieszkania w Legionowie (np. umowa najmu, użyczenia lub oświadczenie)

 

 

Oryginały dokumentów (do wglądu ) dostarczane są gdy nie były już wcześniej składane.

 

Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku może wymagać takiego dokumentu w trakcie rozpatrywania w/w wniosku.

 

 


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy 2013/2014)

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

1.      Dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie, gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2.      Oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3.      Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1.      Zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2012).

2.      Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach zdrowotnych (za rok 2012).

3.      Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2012).

4.      Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2012 roku,

5.      Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2012).

6.      Kserokopia dowodu osobistego (lub paszport).

7.      Kserokopia aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.

8.      Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

9.      Zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia)
lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

10.  Dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu)
oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, rozwiązanie umowy
o pracę, pit-11 z roku 2012
)

11.  Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
(od Komornika).

12.  Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (kserokopia WYROKU)

13.  Orzeczenie Sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

14.  Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku
z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

15.  Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012 rok.

16.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej
bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku.

17.  Oświadczenie o formie wypłaty świadczenia.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego pracownik
ds. Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku przy
ul. Rynek 2
w godzinach:

 • Poniedziałek: od 7: 00 do 15:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek: od 7: 00 do 13:00
 • Piątek: od 7: 00 do 12:00

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem 068 3888 154 wew. 29

Wniosek na okres świadczeniowy 2013/2014 można składać od dnia 1 sierpnia 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku przy ul. Rynek 2 w pok. Nr 10.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
  1 września do dnia 31 października
  , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r.
  w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

Inne informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • Przysługują osobie uprawnionej:
 1. Do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. Do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. Bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725 zł.
 • Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej
  niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • Jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej, albo
 • Jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.